Om Slægten Fisker 

Slægten Fisker kan følges tilbage til år 1766.

NIELS JENSEN FISKER  
er antagelig født i slutningen af december 1766 i Skannerup Sogn, og han døde den 18. februar 1847 i Skellerup, Linå Sogn.  
Han blev døbt den 9. januar 1767, og faddere ved dåben var Jens Nielsen og Niels Nielsen, Christen Andersen og Marie Lisbeth, alle af Skannerup, samt Anne Jensdatter af Gjern, der var gudmor.  
   
Niels Jensen Fisker blev trolovet den 10. november 1793 og gift den 22. november samme år i Gjern med :
   
KIRSTEN PEDERSDATTER  
født i 1772 i Nårup, Gjern Sogn, og hun døde 8. januar 1855 hos sønnen Niels Nielsen Fisker i Møllegården på Sminge Mark, Tvilum Sogn, og blev begravet den 17. januar i Lind.  
Hun blev døbt den 10. maj 1772 og båret til dåben af Sidsel Laursdatter af Ellerup.  
   
Niels Jensen Fisker boede 1795 i Skannerup, og 1798 i Gjern. I 1801 var han indsidder og daglejer i Voel By, og i 1807 købte han ejendom i Skellerup, det senere Aabjerghus. I 1840 afstod han ejendommen til sønnen Niels Nielsen Fisker.  
I et af de lokale blade bragte man følgende omtale:  
   
"I går afholdtes der af den talrige Fisker-Familie en Fest ved Aabjerghus i Skjellerup i anledning af, at denne ejendom eller Hovedparcellen af denne i 125 aar havde været i familiens besiddelse.  
Den første ejers navn var Niels Jensen Fisker, og alle, der nedstammede fra ham, var indbudt, der var mødt ca. 200 familiemedlemmer, da arrangøren af festen, Repræsentant S. Fisker, Funder, bød velkommen, hvorefter man sang en i Dagens Anledning, affattet sang.  
Derpå redegjorde S. Fisker i store træk for ejendommens besiddere, hvorledes hans oldefar ved skøde af 24. juni 1807 fik ejendommen  tilskødet for en sum af 300 Rigsdaler.  
Huset der hørte til Ejendommen, var dengang beliggende ved Skjellerup By, og her  boede afdøde Niels Jensen Fisker og hans hustru, Kirsten Pedersdatter. Ejendommen har siden gået i arv fra Far til Søn, og ejes nu af Kristian Fisker.  
Fhv. Kæmner P. Fisker, Hammel, talte for familien, og fremsatte ønske om, at hvert slægtsled ville fremskaffe en Stamtavle for derved at holde forbindelsen med de enkelte medlemmer vedlige.  
Folketingsmand N. Fisker, Almind, talte ligeledes for familien i sin helhed og udtalte sit ønske om, at Familien vedblivende ville holde stierne rene, og skjoldene blanke, sådan som det har været vores forfædres mål.  
Fhv. Engmester P. Fisker, Silkeborg, talte om slægtens nulevende ældste og udtalte sin glæde over at se så mange forsamlede til denne smukke fest.  
Anton Fisker, Frederiksdal, Søn af Søren Fisker., Funder, talte om sin afdøde Bedstefader, gamle Anders Fisker og Hustru, i hvis hjem han som ganske ung opholdt sig i en længere årrække. Han talte smukt og indtrængende om de to gamle og fremsagde til Slut et ære være deres minde, hvortil forsamlingen sluttede sig.  
Malermester Lund, Alderslyst, talte for Kristan Fisker og Hustru, som nu bebor ejendommen, og udtalte sin glæde over, hvad de havde været for familien i almindelighed og for afdøde Anders Fisker og Hustru i særdeleshed. Taleren afsluttede med at udbringe et Leve for Kristian Fisker og Hustru."