Slægtsstævnet 1972 og opstart af slægtsforeningen

De følgende oplysninger har jeg fået ved en god snak med Kaj Fisker og ved at kigge i de allerførste slægtsblade fra foreningens start i 1972.

Lige i starten af 1972 tog Chr. Ilsøe, Århus initiativ til at samle slægten igen. Der var nu gået 40 år siden skrædder Søren Fisker, Funder, tog initiativet til at samle slægten ude på ejendommen ”Aabjerghus” i 1932, hvor omkring 150 personer deltog.
I 1972 var ejendommen ikke længere i slægtens eje, så man skulle derfor finde et andet sted at samles denne gang. Det blev på Resenbro Kro, som lå lige i nærheden af ”Aabjerg-hus”.
Chr. Ilsøe indkaldte 34 ”Fiskere” til et møde på Resenbro Kro søndag den 20. februar 1972. Der kom 18 personer. På mødet foreslog Chr. Ilsøe dels afholdelse af et stævne, dels stiftelse af en slægtsforening og udgivelse af en slægtsavis.
Der blev nedsat et arbejdsudvalg med 6 medlemmer til at arbejde videre med det prakti-ske med et stævne på Resenbro Kro søndag den 25. juni 1972. De trykte programmer, til-meldingsblanketter, lister over kontaktpersoner og returkuverter i lange baner. Der blev også nedsat et ”kontaktudvalg” bestående af 20 personer fra de forskellige slægtsgrene. De skulle hjælpe med at udbrede kendskabet til det kommende arrangement og modtage til-meldingerne fra deres nærmeste slægtninge.

Skærmbillede 2017-06-07 kl. 16.22.02

Succes tæt på at kvæle arrangementet
Arbejdsudvalget aftalte med kroen, at de skulle regne med omkring 100 personer, hvilket passede fint til kroens faciliteter. 150 personer kunne også gå an. Middagen skulle bestå af karbonader og frugtgrød, og lidt senere også en kop kaffe. Annoncer og en hel masse invitationer blev sendt afsted, og kort efter strømmede tilmel-dingerne ind. Antallet nåede hurtigt op på 160 personer, og arbejdsgruppen skyndte sig at kontakte kroen, som sagde det var alt for mange. Det kunne de ikke klare. Men tilmeldingerne blev ved at strømme ind og de stoppede ikke, førend 250 havde tilmeldt sig.
Gode råd var nu dyre. Skulle man aflyse hele arrangementet? 3 mand drog hen til kroen for at tale med dem. Krofatter kom ind i krostuen for at tale med dem, men kromutter viste sig ikke. Der var ikke noget at tale om, for de kunne ikke magte det, hverken med personale eller mad til 250 personer!
De 3 repræsentanter var i en meget dårlig situation, men det lykkedes dem at få kromut-ter i tale. Hun blødte op og sagde til dem, at hvis middagen kunne ændres til bøf, kunne hun stege dem i forvejen og fryse ned. Og frugtgrøden skulle de sløjfe. De kunne få is i stedet. Det var de straks med på, og de kunne ånde lettet op. De slap for at aflyse hele ar-rangementet, efter det store arbejde de allerede havde haft.´

Dagen oprandt
Så kom den store dag, hvor hele arrangementet skulle løbe af stabelen. Folk strømmede til Resenbro fra alle retninger, så det endte med trafikprop og en kø af biler langt hen ad ga-den. Politibetjent Niels Fisker fra Aabjerghus trådte til og fik dirigeret trafikken på plads.
Alle kroens lokaler blev fyldt til randen, også i den gamle hestestald sad folk til bords. Det var derfor ikke alle, der kunne høre, hvad der blev sagt inde i krostuerne.
Jens Peter Pedersen bød velkommen, hvorefter programmet fulgte slag i slag. Efter at ældste deltager, 90-årige Christen Fisker, Nr. Vissing, var udnævnt til æresmedlem, for-talte hans kone Ane Schjødt Fisker historier på dialekt.
Efter middagen havde bl.a. Bent Sørensen, Nr. Vissing, ordet, og han foreslog dannelse af en slægtsforening, så de kunne bevare kontakten. Når så mange var kommet til stævnet, måtte der være basis for en vis kontakt fremover.

Efter fotografering i haven bad Jens Chr. Mikkelsen, Skanderborg, om ordet og talte om udgivelse af en ny slægtsbog, og som mange ved lå den nye bog klar til udgivelse i 1972. 

Ifølge programmet skulle man kl. 16 køre til Aabjerghus, men det måtte aflyses, dels på grund af de mange biler dels den dårlige vej dertil. Så efter det hyggelige samvær på kro-en, hvor mange gjorde nye bekendtskaber, kørte hele selskabet til Linå Kirke, hvor der blev lagt blomster på slægtsgravene. Ilsøe fremsagde en prolog, forfattet til stævnet i 1932. Efter en kort andagt i kirken holdt pastor Poulsen et lille interessant foredrag om slægtens tilknytning til egnen. Pastoren havde til lejligheden ladet trykke en folder med redegørelse for kirkens historie og slægten Fiskers tilknytning hertil. Dette sidste var medtaget i anled-ning af 40-årsdagen for det første slægtsstævne, som var arrangeret af skrædder Søren Fi-sker m.fl.
En interessant og hyggelig dag var slut, og de mange mennesker kunne køre hver til sit og fordøje de mange indtryk fra dagen. De kunne også se frem til at høre mere om dannel-sen af en slægtsforening.
Det første slægtsblad udkom allerede i oktober 1972 og var vedlagt en indmeldelses-blanket. På medlemslisten pr. 31.12.1972 figurerer 31ægtepar og 15 enlige. Allerede i 1974 var medlemstallet steget til 87 ægtepar og 44 enlige. Og tallet steg støt år for år. Det var helt klart en succes med denne forening. 
Og mange af de oprindelige medlemmer står stadig på medlemslisten. Altså medlems-skab i 35 år. Det er virkelig flot!